Terms of use

1. TƏRİFLƏR

1.1.“Kuryer” burada göstərilən kuryer xidməti və ya bu ümumi şərtlərə uyğun olaraq malların qəbulu, toplanması, daşınması və çatdırılması ilə əlaqədar bütün fəaliyyəti həyata keçirmək üçün müstəqil bir kuryer xidməti provayderi deməkdir.

1.2.“Şirkət” KURYERIM MMC, müstəqil hüquqi şəxsdir;

1.3.“Müştəri” özünün adından və ya hər hansı üçüncü tərəf üçün malın göndəricisi kimi göstərilən sənəddə əks olunmuş şəxs deməkdir;

1.4.“Yük Alan” Müştəri tərəfindən fakturada göstərildiyi kimi malların alıcısını nəzərdə tutur;

1.5.“Yük Göndərən” Müştəri tərəfindən fakturada göstərildiyi kimi malları göndərəni nəzərdə tutur;

1.6.“Saziş” Müştəri tərəfindən qaimə imzalanması zamanı ümumi şərtlər və şərtlər ilə əhatə olunan malların göndərilməsi üçün Şirkət və Müştəri arasında bağlanmış müqaviləni nəzərdə tutur;

1.7.“Mallar” hər hansı bir məhsulun, obyektin və ya hər hansı bir sənədin tərkibində olan bir və daha çox paketdə və ya paketlərdə, ayrı-ayrılıqda və ya toplu hallarda göndərildikdə, müqavilənin predmeti olan bir maddə və ya mənbə;

1.8.“Qaimə” Şirkət tərəfindən tərtib edilmiş və Müştərinin mallarının dəqiq çatdırılması və bu ümumi şərtlərə əsasən yazılı və ya elektron razılaşmanın hazırlanması üçün Müştəri tərəfindən yazılı və ya elektron qaydalarına uyğun olaraq tərtib edilmiş, imzalamış və ya qəbul edilmiş, əvvəlcədən çap edilmiş, yazılı və ya elektron sənəddir.

2. MÜŞTƏRİYƏ XİDMƏT ÜSULLARI

2.1. Şirkət kuryer xidməti vasitəsi ilə və öz mülahizəsinə görə yük daşıyıcısını, malların nəqliyyat üsullarını, emalını və marşrutunu təyin edir;

2.2. Şirkətin istifadəsi üçün lazım olan funksiyaları yerinə yetirmək üçün müstəqil şəxslərdən və ya subpodratçılardan istifadə etmək hüququnu özündə saxlayır

2.2.1. Şirkət üçüncü tərəfin haqlarının ödənilməsi üçün məsuliyyət daşıyırsa belə, üçüncü tərəflərin hər hansı bir hərəkət və ya hərəkətsizliyi üçün Müştəriyə qarşısında heç bir və məsuliyyət daşımır;

2.3.Qəbuledilməz daşınma

2.3.1. Göndərənin göndərilmə haqqında bəyannaməsi aşağıdakı hallarda yolverilməz sayılır: 1. Qablaşdırma qüsurlu və ya qeyri-kafi olduğu üçün, tələb olunan yerli və beynəlxalq standartlara cavab vermədiyi halda 2. Odlu silah, partlayıcı, siqnal, pnevmatik, qaz, döyüş sursatı, soyuq (o cümlədən atma), elektro şok cihazları və qığılcım boşluqları, həmçinin odlu silahın əsas hissələri 3. Daxili və xarici valyuta 4. Heyvanlar və bitkilər 5. Narkotiklər, psixotrop maddələr, güclü, radioaktiv, partlayıcı, tez alışan və digər təhlükəli maddələr 6. Göndərməyə qiymətli metal və ya daş, insan qalıqları, pornoqrafiya materialları daxildirsə, qadağan edilmiş və ya məhdudlaşdırılmış maddələr 7. Tez xarab olan məhsullar və içkilər

2.3.2. Göndərmə Öncəsi Təftiş

Daşima prosedurlarının bir hissəsi kimi, KURYERIM MMC yükün məzmununu müəyyən etmək üçün xəbərdarlıq etmədən və daşimadan öncə yükü açmaq və yoxlamaq hüququna malikdir.

3. Küryerlər üçün ödənişlər

3.1. Yazılı razılaşma olmadığı təqdirdə, Müştəri tərəfindən Şirkətə ödənilən ödəniş Şirkətin sifariş yerləşdirən zaman qeyd edilən tarif üzrə həyata keçirilir:

3.2. Təbii fəlakətlərə, tətillərə, ləğvlərə, müharibə, vətəndaş ittihamları və digər hadisələrlə əlaqəli, kuryer malların daşınma marşrutunu dəyişmək məcburiyyətində qalarsa, Şirkət bu əlavə xərcləri Müştəri və ya Yük Alandan geri almağ hüququna malikdir;

3.3. KURYERIM MMC -un Məsuliyyətləri

3.3.1. KURYERIM MMC -un məsuliyyəti bu bölmədə kiloqram məhdudiyyətlərinə aiddir, birbaşa zərər və ziyan ilə məhdudlaşır. Digər növ zərər və ya ziyan növləri istisna olunur.

3.3.2. KURYERIM MMC məsuliyyəti yüklənmiş hər hansı bir yükün faktiki pul dəyəri ilə məhdudlaşır.

4. ÖDƏNİŞ

4.1. Hər hansı bir xüsusi müddəanın olmadığı təqdirdə, Müştəri ödənişi nağd, online və ya Şirkətin təyin edilmiş bank hesabına köçürmə yolu ilə tam olaraq köçürür;

4.2. Şirkət öz mülahizəsinə əsasən Müştəriyə nə qədər borc verdiyini və hansı öhdəliyin nə vaxt və necə olacağından asılı olmayaraq hər hansı bir borc öhdəliyinin ödənilməsi üçün Müştərinin bütün ödənişlərini nəzərə almaq hüququna malikdir;

4.3. Şikayət alındıqdan sonra şirkət bütün lazımi araşdırmalar aparmalı və şirkətin məsuliyyətinin paylanmasını göstərən şikayətlər barədə hesabat tərtib etməlidir və iddia həmin paylamaya uyğun həll olunmalıdır.

5. GİROV

5.1. Müqavilənin predmeti olub-olmamasından asılı olmayaraq hər hansı malın keçmişinə və ya günümüzə aid bütün vəsaitlərinin təhlükəsizliyi üçün, bütün mallar üzrə ödəniş, tazminat və iddia sənədləri saxlanmalıdır və Şirkətin nəzarəti altında olmalıdır;

5.2. Şirkət hər hansı bir səbəbdən Müştəri ilə əlaqəli vəsaitlər üçün bütün məhsulları girov kimi saxlamaq hüququna malikdir;

5.3. Başlanğıcda Şirkət Müştərini kreditlə təmin etməsinə baxmayaraq, Şirkət istənilən vaxt Müştərinin bütün borclarını şirkətə geri qaytarana qədər hər hansı bir məhsulu saxlaya bilər;

5.4. Şirkətin hər hansı bir vəsaiti Müştəriyə təqdim olunduqdan sonra 30 gün ərzində ödənilmədikdə, Şirkət müştəriyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən:

5.4.1 Malların açılması və yoxlanılması;

5.5. Şirkət bu maddənin icrası ilə bağlı hər hansı zərər və ya ziyana görə məsuliyyət daşımır.

5.6 KURYERIM MMC-dan asılı olmayan hallar

KURYERIM MMC -dan asılı olmayan hallarda hər hansı bir zərər və ya ziyan üçün məsuliyyət daşımır. Bunlara aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır: – elektrik və ya maqnit zədələnmə, elektron və ya foto şəkillərin, məlumatların və ya qeydlərin silinməsi, KURYERIM MMC tərəfindən bilinsə belə; göndərici, alıcı, üçüncü şəxs, gömrük orqanı KURYERIM MMC tərəfindən işə götürülən və ya digər ictimai vəzifəli şəxsin hər hansı hərəkət və ya hərəkətsizliyi; fors major halları

6. MÜŞTƏRİ ZƏMANƏTİ VƏ KOMPENSASİYASI

Müştəri borcludur və zəmanət verir:

6.1. Alıcının adının, çatdırılma ünvanının və digər məlumatların dəqiq təsvirinə. Müştərilər hər hansı məlumatları qeyri-dəqiq və ya səhv təsvir etdikdə bütün xərclər üçün Şirkətə kompensasiya ödəyir.

6.2. Mallar Müştərinin Şirkətdə yeganə mülkiyyətidir.

7. MALLARIN VƏZİYYƏTİ

Şirkət tərəfindən alındıqda malların miqdarı, növü, fiziki xüsusiyyətləri, tərkibi və / və ya vəziyyəti üçün məsuliyyət tamamilə Müştəri tərəfində qalır.

8. DAŞIMA ŞƏRTLƏRİ

8.1. Mallar yalnız müştərinin (və ya sahibinin) riskinə görə nəql olunur. Beləliklə, Müştəri Şirkəti malların idarə edilməsindən irəli gələn birbaşa və ya dolayı yolla hər hansı bir məsuliyyətdən azad edir:

8.1.1. Malların itməsi;

8.1.2. Malların zədələnməsi;

8.1.3. Məhsulları vaxtında və ya düzgün ünvana çatdırmaması;

8.2. Müştəri Şirkətin hər hansı hərəkət və ya hərəkətsizliyi ilə birbaşa əlaqəli ziyan və ya itkilərə məruz qaldığı halda, Şirkət öz mülahizəsinə əsasən Müştərinin xərclərini ödəyə bilər

8.3. Müştəri malın daşınması üçün lazımi şərtlər, tələblər, habelə çatdırılma və / və ya saxlama təlimatlarına dair açıq-aydın yazılmış sənədləri Şirkətə təqdim etməlidir. Şifahi təlimatlar qəbul edilmir

8.4. Şirkətin məhdud məsuliyyəti malı Yük Alana çatdırdığı an bitir.

9. TƏK SAZİŞ

Bu razılaşma, tərəflər arasındakı razılaşmanın tək qeydidir. Müştəri xidmətdən istifadə etməklə bu saziş ilə razı olduğunu təsdiq edir. Razılaşmaya dair sənəddə dəyişikliklər hər iki tərəf arasında razılaşdırılmalıdır və iki tərəfin imzası olmalıdır.

10. DƏYİŞİKLİKLƏR

Yazılı şəkildə qeydə alınmadığı və Şirkət tərəfindən yazılı qəbul edilmədiyi təqdirdə, bu müqaviləyə hər hansı düzəliş, dəyişiklik və ya razılaşmanın ləğv olunması heç bir qüvvəyə malik deyil.

11. TƏTBİQ EDİLMİŞ QANUN

Bu müqavilə ilə bağlı yaranan hər hansı bir mübahisə, onun etibarlılığı, varlığı, təfsiri, düzəlişi və ləğv edilməsi və ya bu müqavilədən irəli gələn hər hansı bir məsələ ilə bağlı mübahisə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun tənzimlənir.

12. XİDMƏT ÜÇÜN ÜNVANLAR

Tərəflər qaimədə göstərilən ünvanı bütün bildirişlər və ya məhkəmə icraatları ilə əlaqədar xidmət üçün öz ünvanları qismində seçirlər.

13. TEZ XARAB OLAN, QİYMƏTLİ VƏ TEZ QIRILAN MALLAR

13.1. Müştəri Şirkətə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və ya xüsusi bir yazılı razılaşma əldə etmədən tez xarab olan/ qiymətli / tez qırılan məhsulların nəqlini istəməməlidir, Müştəri daşınacağ olan malın detallarını açıqlamadan bunu edirsə, Şirkət yaranmış hər hansı zərər və ziyana görə məsukiyyət daşımır;

13.2. Yük gondərınin Zəmanəti və Kompensasiyası

Yük göndərənin hər hansı bir qanun və qaydaya əməl etməməsi nəticəsində baş verən hər hansı bir itki və ziyana görə Şirkətin aşağıdakı zəmanət və bildirişlərinin pozulmasına görə kompensasiya ödəməlidir: a) Yük göndərən və ya onların nümayəndələri tərəfindən verilən bütün məlumatlar tam və dəqiqdir; b) Şirkət tərəfindən təhlükəsiz nəqliyyatının təmin edilməsi üçün Yük göndərən malları lazımi şəkildə qablaşdırılmalı və ünvanlanmalıdır; c) Qaimə Yük göndərən tərəfindən imzalanmışdır və hazırkı Daşınma Müddəaları və Şərtləri Yük göndərənin məcburi və icraedici öhdəliyidir.

13.3. Gecikmiş mallar və pulun geri qaytarılması

Şirkət göndərilməni öz çatdırılma cədvəlinə müvafiq olaraq çatdırmaq üçün səylərini əsirgəmir, lakin bu cədvəllər məcburi deyil və müqavilənin bir hissəsi kimi qəbul edilmir. KURYERIM MMC gecikmələrin səbəb olduğu hər hansı bir ziyan və zərərə görə məsuliyyət daşımır, lakin müəyyən xidmətlərə görə, aşağıdakı hallarda nəqliyyat xərclərinin hamısını və ya bir hissəsinin geri qaytara bilər: a) Zəmanətə malların qaytarılması ilə bağlı cərimələr, vergilər və ya digər ittihamlar daxil deyil. b) Gec çatdırılmış mallara dair ərizəni, Müştəri malın qəbul etdiyi tarixdən etibarən yeddi (7) iş günü ərzində yazılı və ya telefonla Şirkəti xəbərdar etməlidir. c) Müştəri yalnız öz adından iddia qaldıra bilər, digər tərəf Müştəri adından iddia qaldıra bilməz. d) KURYERIM MMC -dan asılı olmayan hallarda hazırkı zəmanət tətbiq edilmir (5.6 KURYERIM MMC -dan asılı olmayan hallar).

14. Göndərilən və Göndərilməyən mallar

a) Mallar poçt qutularına və ya poçtlara göndərilə bilməz. Daşımalar Yük göndərən tərəfindən verilmiş Yük alanın ünvanına çatdırılır b) Mallar qəbul edilə bilməz hesab edildikdə və yaxud Yük alan çatdırılmadan və ödənişdən imtina etdikdə, KURYERIM MMC Yük göndərənin göndərdiyi malın geri qaytarılması üçün kifayət qədər səy göstərməlidir.